TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Nimi: Hämeenlinnan Box Oy (CrossFit Ilves)
Y-tunnus: 2591740-5
Osoite: Pietiläntie 15
Postinumero: 13130
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Puhelin: 0400 566 200
Sähköposti: info@crossfitilves.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Eero Turunen, hallituksen pj (Hämeenlinnan Box Oy)
Osoite:
Puhelin: 0400 566 200
Sähköposti: eero@crossfitilves.com

Rekisterin / henkilötietojen käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään CrossFit Ilveksen asiakkaiden
tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan, jäsenyyteen liittyvään
tiedottamiseen, valmentamiseen liittyviin toimintoihin, salin palveluiden
markkinointiin sekä laskutukseen, asiakassuhteiden ylläpitoon ja
kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai
asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika,
mahdollinen alennusryhmään kuulumisen peruste ja käyttäjätunnus.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa
tehtävän jäsenyyssopimuksen tai muun valmennuksen täytäntöön
panemiseksi tai CrossFit Ilveksen asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
CrossFit Ilves/Hämeenlinnan Box Oy kerää ja tallentaa asiakkaan
jäsenlomakkeessa ilmoittamat henkilötiedot ja luovuttaa ne Visma PPG Oy:lle
laskutusta varten. Tietoja voidaan tätä vastaavalla tavalla siirtää
rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja
rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen ja EU:n tietosuoja-asetuksen 28
artiklan mukaiset vaatimukset täyttävän yhteistyösopimuksen perusteella.
Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan
lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle muutoin kuin
laskutusyhteistyökumppanille. Osa yrityksen käyttämistä palvelun- tai
ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää kryptattuja tietoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu
palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain
niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja
tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei
tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää
allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen
oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on
myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-
asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen
käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus
valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö
suoramarkkinointitarkoituksiin.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

CrossFit Ilves / Hämeenlinan Box Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä
palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
CrossFit Ilves / Hämeenlinnan Box Oy suosittelee asiakkaita tutustumaan
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.